INFLUENSA

SÄSONGINFLUENSA - på denna sida kan du läsa mer om säsongsinfluensa och hur du genom att vaccinera dig kan skydda dig själv och dina nära och kära. Du får även tips om vad du ska tänka på när du vaccinerar dig för att  få ett så brett skydd som möjligt och information om du tillhör en särskild riskgrupp.

Vad är influensa?

Influensa är en infektion som orsakas av ett virus. De vanligaste symptomen är plötslig hög feber, huvud- och muskelvärk, halsont, hosta och röda ömmande ögon. Influensan sprids till Sverige varje år och drabbar oss under vinterhalvåret. Det finns två typer av influensavirus: A och B, vilka förekommer i olika varianter (stammar), som ger upphov till den typiska influensasjukdomen. Vanlig influensa kalla även säsongsinfluensa.I Sverige beräknas 5-10 procent av den vuxna befolkningen och 20 procent a v barnen att drabbas av säsongsinfluensa varje år.

  Du kan ha influensa om du har följande symptom:

  • du känner dig mycket sjuk eller matt
  • du har ont i musklerna
  • du har häg feber och huvudvärk
  • du känner dig trött och frusen
  • du har halsont och torrhosta
  • du är snuvig
  • du har röda ömmande ögon

  Influensavirus är väldigt smittsamma och överförs lätt mellan människor; främst via nysningar och hostningar. Viruset kan också spridas genom handskakningar eller om någon tar på ytor som just rörts av någon med influensa och sedan till exempel kliar sig i ögat. Mer omfattande epidemier bryter ut de år då influensaviruset har utnyttjat sin förmåga att förändra sig. Virus från djur anpassar sig också regelbundet till att infektera människor där det nya coronaviruset Covid-19 är ett tydligt exempel. 

  Säsongsinfluensa är en allvarlig folkhälsosjukdom som orsakar hög sjukfrånvaro och även överdödlighet bland äldre och andra riskgrupper. Varje år dör fler personer i Sverige av influensa än av trafikolyckor. År 2016 dog exempelvis 263 personer i trafikolyckor medan 725 personer avled i sviterna av en influensa under influensasäsongen 2016/2017. 95 procent av de som avled i sviterna av influensa var över 65 år. En fortsatt spridning av Covid-19 samtidigt som en potentiellt hög smittspridning av influensaviruset riskerar också att fortsatt utmana sjukvårdsresurserna. Genom att personer i riskgrupperna vaccinerar sig mot säsongsinfluensa kan det bidra till att minska den belastningen.

  Även om de flesta tillfrisknar från influensan inom en vecka. blir många personer varje år allvarligt sjuka av influensa och personer över 65 år tillhör en av riskgrupperna. Det är dessutom vanligt att influensainfektioner medför en bakteriell lunginflammation hos äldre personer. Även gravida och, personer med en kronisk sjukdom som diabetes eller hjärt-kärlsjukdomar tillhör riskgrupper. Personer i riskgrupperna löper större risk för sjukhusinläggning och att drabbas av stroke. hjärtinfarkt eller lunginflammation som följd av influensan. Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla som tillhör en riskgrupp att vaccinera sig mot influensa. en rekommendation som förtydligas i år på grund av den pågående pandemin med Covid-19.

  Läs mer om vilka grupper som rekommenderas årlig vaccination mot säsongsinfluensa nedan.

  • Personer 65 år och äldre.
  • Gravida efter graviditetsvecka 16
  • Vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
   • kronisk hjärtsjukdom
   • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
   • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
   • kronisk lever- eller njursvikt
   • diabetes mellitus
   • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
  • Hushållskontakter samt sjukvårdspersonal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar (se nedan).
  • All annan personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa
  • Om du tillhör en riskgrupp - vaccinera dig!
  • Du bör vaccinera dig på hösten innan influensavirusen börjar cirkulera och säsongsinfluensan bryter ut
  • Tänk på att det tar ungefär en till två veckor innan vaccinet ger ett bra skydd och att det sedan varar i ungefär nio månader
  • Ett vaccin med så brett skydd som möjligt är att föredra
  • Du ska inte ha någon infektion med feber när du vaccinerar dig, men det gör ingenting om du är lite förkyld

  Kontakta din vårdcentral eller en privat vaccinationsmottagning.

  Hos Folkhälsomyndigheten kan du läsa mer information kring säsongsbunden influensa och vaccinering: www.folkhalsomyndigheten.se

REFERENSER

 1. Folkhälsomyndigheten lnfluensavaccinotion till riskgrupper: https://www.folkholsomyndigheten.se/contentassets/4975c907eo244c2e8bdb1b516e3B5f74/influensavaccinotion­riskgrupper-15100.pdf
 2. Folkhälsomyndigheten om influensa: https://www.folkholsomyndigheten.se/smitlskydd­ beredskap/smittsammc-siukdomar/influensa-/
 3. Vårdguiden 1177 om influensa: https://www.1177.se/Stockholm/Fakto-och­ rad/Sjukdomcr/lnfluerisa/
 4. Folkhälsomyndigheten om vaccin mot influensa: https://www.folkholsomyndigheten.se/smitiskydd-beredskap/voccinationer/vacciner-a- o/influensa/
 5. Vårdguiden 1177 om vaccin mot influensa:htips://www.1177.se/Stockholm/Fckta-och­ rad/Behcndlingar/Vaccinotion-mot-influensa/
 6. WHO om influensa: http://www.who.int/mediocentre/foctsheels/fas211/en/
 7. Folkhälsomyndigheten. Influensarapport 2020 Senaste influensarapporten - Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se):

MAT-SE-2200656-1.0-09/2022

VAD VET DU OM INFLUENSA

HITTA EN VACCINATIONSKLINIK